whatsapp

کالکشن صوف بزرگ

گلیم فرش
۱۶۰ * ۲۰۰ سانتی متر

توضیحات

همانگونه که محتوا ذات هستی را نشان می‌دهد فرم نیز شکل هستی را نشان می‌دهد
جامه‌ی صوفیان فرمیست که نماینده شکلی از ذات می‌باشد. ذاتی که به واسطه طریقت، مبتنی به آداب و سلوک جهت تزکیه نفس است.
تصوف در لغت به معنای پشمینه ‌پوشی است و شخصی که این لباس را به تن می‌کند صوفی نامیده می‌شود.
در اثر «صوف» ما فرم را بافته‌ایم.

کالکشن-صوف بزرگ

در اثر «صوف» ما فرم را بافته‌ایم.

کالکشن-صوف بزرگ
کالکشن-صوف بزرگ
دستگاه خود را بچرخانید