whatsapp

کالکشن صوف کوچک

گلیم
۱۱۰ * ۱۶۰ سانتی متر

توضیحات

همانگونه که محتوا ذات هستی را نشان می‌دهد فرم نیز شکل هستی را نشان می‌دهد. 
جامه‌ی صوفیان فرمیست که نماینده شکلی از ذات می‌باشد. ذاتی که به واسطه طریقت، مبتنی به آداب و سلوک جهت تزکیه نفس است.
تصوف در لغت به معنای پشمینه ‌پوشی است و شخصی که این لباس را به تن می‌کند صوفی نامیده می‌شود.
در اثر «صوف» ما فرم را بافته‌ایم.

کالکشن-صوف کوچک

در اثر «صوف» ما فرم را بافته‌ایم.

کالکشن-صوف کوچک
کالکشن-صوف کوچک
دستگاه خود را بچرخانید